Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – Protokół wyboru oferenta 8 października, 2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, na lata 2014-2020.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

Protokół z oceny ofert

Oświadczenie